Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Завършена е пречиствателната станция на Свиленград, стойността на обекта е над 37 млн. лева

05/07/2016

Разрешен за експлоатация е обект „Изграждане, реконструкция и модернизация на 
канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград” включващ: 
Изграждане на ПСОВ – Свиленград - оразмерена за  20903 ЕЖ и обхващаща процеса на 
пълно биологично пречистване на отпадните води, както и отстраняване на биогенни 
елементи (общ азот и общ фосфор); Изграждане и раконструкция на водопроводна 
мрежа общо 15,7км. и изграждане на канализационна мрежа 24км. в квартали „Капитан 
Петко войвода”„Гебран” и „Изгрев” вкл. две КПС.
За обекта е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-523/24.04.2015г. от Зам. Началник ДНСК.
Проектът е финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г. и има 
строителна стойност над 37 млн. лв.