Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Услуги

Строителен надзор

Осъществява се в съответствие с чл. 168 от ЗУТ в следния задължителен обхват:

 1. Осигуряване на законосъобразно започване на строежа;
 2. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
 3. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
 4.  Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 5. Осъществяване на контрол относно качеството на влаганите материали по време на строителството;
 6. Осъществяване на контрол относно правилно изпълнение на строително-монтажните работи.
 7. Осигуряване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
 8. Изготвяне на окончателен доклад за проекта.
 9. Съдействие при изготвяне на проектната документация и  издаване на разрешения за строеж;
 10. Анализ на финансовите параметри на проекта и разходването им;
 11. Контрол за съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената проектна документация;
 12. Контрол за съответствие на влаганите на обекта материали с предвидените в одобрената проектна документация
 13. Контрол и изготвяне на всички документи, необходими за въвеждане на проекта в експлоатация.