Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Услуги

Координатор по безопасност и здраве

Осъществява се съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Координаторът по безопасност и здраве трябва да е квалифициран, с опит и професионална компетентност в областта на проектиране, строителство и безопасно изпълнение на СМР. Координаторът изпълнява следните основни дейности:

1.Координаторът взема организационни и технически решения за извършването на СМР;

2.При напредване на СМР актуализира плана по безопасност, като отчита измененията;

3.Координира изпълнението на изискванията за ЗБУТ;

4.Организира съвместната работа на строителите, включително подизпълнителите и самостоятелно упражняващите трудова дейност на една и съща строителна площадка;

   5.Предприема мерки за недопускане външни лица на строителната площадка и др.