Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

За нас

За нас

Picture

арх. Богдана Панайотова
Управител на „ЕН АР Консулт” ЕООД

 

 „ЕН АР Консулт” ЕООД  се основава през 2006 г. със седалище и адрес на управление гр. Хасково. Основен предмет на дейност на дружеството е Извършване на консултански услуги по смисъла на Закона за устройство на територията в проектирането и строителството, включително дейност по изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти, координация на строителният процес до въвеждане на строежите в експлоатация. Дружеството е лицензирано да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и /или упражнява строителен надзор  с Лиценз № 000526/12.10.2006 година  от Министърът  на регионалното  развитие и благоустройство на основание чл. 166 ал. 2 от ЗУТ със срок на валидност до 12.10.2016 г.

От създаването си до сега „ЕН АР Консулт” ЕООД се разраства многократно като разширява кръга на обектите, за които предоставя консултантски услуги и осигурява заетост на голям брой специалисти в сферата на строителството. Към настоящия момент фирмата разполага с офиси в гр. София, Пловдив, Бургас, Русе, Ямбол, Хасково.

Основна цел на управляващата структура на дружеството е непрекъснато усъвършенстване и развитие на предлаганите услуги. За изпълнението на тази основна задача „ЕН АР Консулт” ЕООД се ръководи от Итегрирана система за управление на качеството, която осигурява изпълнението на мисията на Организацията, насочена към удовлетворяване на пазарното търсене и задоволяване на потребностите на нашите клиенти. Други наши приоритети са осигуряване на безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и OHSAS 18001.

"ЕН АР Консулт" ЕООД е пълноправен член на Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/, както и на Международната федерация на инженерите - консултанти /ФИДИК/ и Европейската федерация на консултантските асоциации /ЕФКА/.

Арх. Панайотова е и член на Управителния съвет на БААИК.

Екипът от специалисти на „ЕН АР Консулт” ЕООД включва експерти, които могат компетентно да сътрудничат при предоставяне на консултантски услуги за проекти от следните сектори:

 

  • Транспортна инфраструктура – пътно, железопътно и тунелно строителство;
  • Води и Околна среда – Водопроводи и канализация, Пречиствателни станции, Депа за отпадъци
  • Гражданско строителство – Жилищни, промишлени, административни сгради и съоръжения
  • Възобновяеми източници на енергия – Фотоволтаични централи, Водни електроцентрали, Ветрогенератори

Превозни средства