Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Услуги

Оценка на съответствие на инвестиционните проекти

Осъществява се съгласно изискванията на съгласно чл.142 ал.5 и чл.143 ал. 1 на ЗУТ в следния задължителен обхват: 

  1. Спазване на нормативните актове за проучване и проектиране;
  2. Проверка на комплексния характер на оценката и съответствието й  с предвижданията на подробния устройствен план, проверката на взаимната съгласуваност между отделните частите на проекта;
  3. Съответствие на проекта с изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за: - носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; - пожарна безопасност на строежа; - опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество; - безопасно ползване на строежа; - опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти; - опазване на недвижимите паметници на културата; - икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта; - достъпност;
  4. Съгласуваност на проекта с всички контролни и експлоатационни дружества;
  5. Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
  6. Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
  7. Пълнота и завършеност на проектната документация;
  8. Изготвяне на комплексен доклад.