Меню

Документи

038-666-920 0885-399-814 office@enarconsult.com

Регион Малко Търново – със система за управление на отпадъците

05/07/2016

Въведен е в експлоатация е обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.” За обекта има издадено Разрешение за ползване №СТ-05-275/27.02.2015г. от Зам. Началник ДНСК на основание подписан без забележки Протокол обр.16 от 24.02.2015г. на ДПК. С проекта се създава устойчива система за обезвреждане на отпадъците.

Обектът включва изграждане на КЛЕТКА 1 за неопасни отпадъци, състояща се от Дренажна система за подпочвени води, Долен изолационен екран,Система за инфилтрат, Резервоар за инфилтрат,Горен изолационен екран, Газоулавяне, Система за атмосферни води. Изпълнението на Договора включва изграждането на следните подобекти Административно-битова сграда и технически резервоар, Гараж и навес за транспортни машини, КПП и кантар, Автомивка, Дезинфекционна яма, Трафопост, Дизел агрегат, Каломаслоуловител, Изгребна яма, Площадка за високотемпературно изгаряне на биогаз – модулен тип и прощадкова инфраструктура.